انجمن آموزش مهندسی ایران، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، انجمن آموزش مهندسی ایران، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار مغرفی شد.