دکتر آرنوش شاکری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر آرنوش شاکری، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.