دکتر سیدحسین حسینی نورزاد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر سیدحسین حسینی نورزاد، استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.