دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment