دکتر محمدمهدی رضوانی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمدمهدی رضوانی، مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.