رئیس کمیته بین الملل کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از انجمن مدیریت کسب و کار ایران، مهندس افسر تدین خواه، مدرس دانشگاه و عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان رئیس کمیته بین الملل کنفرانس معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment