سازمان مدیریت صنعتی، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، سازمان مدیریت صنعتی، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.