ثبت نام کارگاه دو ساعته

650/000 تومان
  • شرکت در یک کارگاه
  • دریافت گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران
    (مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)
  • دریافت گواهینامه بین المللی حضور در کارگاه

ثبت نام کارگاه چهار ساعته

990/000 تومان
  • شرکت در یک کارگاه
  • دریافت گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران
    (مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)
  • دریافت گواهینامه بین المللی حضور در کارگاه