نفرات کلیدی اولین کنفرانس معرفی شدند

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از انجمن مدیریت کسب و کار ایران، نفرات کلیدی اولین کنفرانس به شرح زیر معرفی :
شدند:
دکتر پرویز درگی؛ رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان رئیس شورای عالی راهبردی
دکتر اسماعیل سعادت فرد؛ مدرس دانشگاه و مشاور برجسته علوم مدیریت به همراه دکتر محمد طالقانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به عنوان دبیران علمی
دکتر محمدرضا انبیائی؛ دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان دبیر شورای عالی راهبردی
آقای سعید محمدی به عنوان دبیر اجرائی کنفرانس
آقای هومن شمس به عنوان مدیر اجرائی کنفرانس
آقای اسماعیل غلامی به عنوان مدیر هماهنگی کنفرانس
منصوب و معرفی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment